StatutOSP

Wojciech Goniowski  
in Menu głowne

Załącznik  nr  1 do uchwały nr  4/2016

Plik w formacie doc do pobrania: kliknij tutaj

STATUT

OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W   NOWEJ WSI GŁUBCZYCKIEJ

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA  GÓLNE

 

 • § l

Stowarzyszenia nosi nazwę. OCHOTNICZA STRAŻ  POŻARNA w  Nowej Wsi Głubczyckiej  zwana  dalej OSP.

 • § 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855
  z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz. U. z 2002r. nr. 149 poz. 1229, z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
  Nr 64, poz. 427 z 2007r.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • niniejszego Statutu.
 • § 3

Siedzibą OSP jest  Remiza Strażacka w Nowej Wsi Głubczyckiej   nr  54a.

 • § 4

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.                                                 

 • § 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

 • § 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • § 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 • § 8

Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

 • § 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 • § 10

Zadania i cele wymienione w § 9  Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez::

 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
 2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturą fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego Statutu.
 9. Organizację działań w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności aktywizacji ludności oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 10. W organizowanych działaniach i zespołach oświatowo kulturalnych oraz działalności sekcji sportowych mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie będące członkami OSP na zasadach i warunkach określonych przez regulaminy przyjęte przez Zarząd OSP,

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE  ICH  PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • § 11

Członkami OSP mogą być osoby .fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych. i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.. 104 z późniejszymi zmianami).

 • § 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 • § 13

Członkowie OSP dzielę się na:

 1. Członków czynnych,
 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 3. Wspierających,
 4. Honorowych.
 • § 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w  wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

 • § 15
 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
 4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
 • § 16

Członkiem wspierającym może być osoba  fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP,
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 3. Uczestniczyć w organizowanej przez OSP działalności kulturalnej i oświatowej oraz działalności propagującej kulturę  fizyczną,
 4. Brać udział w pracach sekcji sportowych i uczestniczyć w imprezach organizowanych w celu propagowaniu  działalności kulturalnej, oświatowej oraz propagującej kulturę fizyczną ( np. zawodów sportowych, festynów, koncertów)
 5. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 • § 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

 • § 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 1. Wybierać i być wybierani do władz OSP,
 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
 4. Korzystania z urządzeń l sprzętu będącego własnością OSP,
 5. Używać munduru i odznak.
 • § 19

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
 3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 4. Dbać o mienie OSP,
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 • § 20

Zarząd OSP spośród  członków czynnych tworzy  jednostkę operacyjno-techniczną.

 • § 21

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający l rok,
 4. Likwidacji OSP,
 5. Śmierci,
 6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 • § 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od  uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 .niniejszego Statutu.

 • § 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP zatwierdzonej przez Walne zebranie.

 • § 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzane jej przedmioty i umundurowania będące  dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

 • §25

Władzami OSP są:

 1. Walne zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna.
 1. A. WALNE ZEBRANIE

 

 • § 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 - 9 członków Zarządu, trzech członków Komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o  pełnej zdolności do czynności prawnych.

 • § 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. Rozpatrywanie ł zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji rewizyjnej,
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i /zdobyciu środków trwałych,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.
 • § 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 • § 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  zwoływane  jest raz  na 5  lat,  a sprawozdawcze  raz na  rok.

 • § 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad  co njmniej na 7 dni  przed  terminem zebrania.

 • § 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd OSP:

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
 4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 32

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

 • § 33

Do ważności uchwał Walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały Walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 • § 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w Statucie.

 • § 35

Wybory do władz OSP od bywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 1. B. ZARZĄD

 

 • § 36

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Naczelnika straży, dwóch Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę Naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje Wiceprezesa. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 • § 37

Do  zadań Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP,
 2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego zebrania,
 3. Zwoływanie walnego zebrania,
 4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie Statutu,
 5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
 6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu zebraniu,
 8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 11. Organizowanie i przyjmowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu, a nie przypisanych kompetencjom Walnego zebrania.
 15. Powoływanie do życia i przyjmowanie regulaminów działania zespołów prowadzących działalność kulturalno oświatową i sekcji sportowych,
 • § 38

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

 • § 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są  zwoływane przez Prezesa. Na  posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji rewizyjnej OSP.

 • § 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. Uchwały Zarządu są  podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu..

 • § 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

 • § 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do Naczelnika straży należy:

 1. Wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
 2. Organizowanie l prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie Ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 7. Opracowywanie opinii l wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki..
 • § 43

Za  wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik Straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę ustną,
 2. Pochwałę w rozkazie Naczelnika Straży,
 3. Wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
 • § 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP Naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. Upomnienie ustne,
 2. Nagana w rozkazie Naczelnika Straży,
 3. Wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP.

                 

 1. Komisja Rewizyjna
 • § 45

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 3. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi..
 • § 46

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

 • § 47

Członkowie  komisji   rewizyjnej  mogą  brać  udział  w  posiedzeniach  Zarządu   z  głosem  doradczym.

 • § 48

Komisja  rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  OSP

 

 • § 49

Majątek   i   fundusze  OSP  powstają  z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Dotacji, darowizn,   spadków   i  zapisów,
 3. Dochodów z majątku   i   imprez,
 4. Ofiarności publicznej,
 5. Wpływów z  działalności  gospodarczej.
 • § 50
 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
 2. OSP może prowadzić działalność w zakresie:
  • 1.1. PKD 10.71.Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
  • 1.2. PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
  • 1.3. PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
  • 1.4. PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  • 1.5. PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  • 1.6. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej         niesklasyfikowane,
  • 1.7. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 1.8. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • 1.9. PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  • 1.10. PKD 43.31.Z – Tynkowanie,
  • 1.11. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
  • 1.12. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
  • 1.13. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
  • 1.14. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  • 1.15. PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
  • 1.16. PKD 43.99.Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 1.17. PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą       żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  • 1.18. PKD 47.19.Z -pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach,
  • 1.19. PKD 47.62.Z- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych., prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 1.20. PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 1.21. PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 1.22. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach,
  • 1.23. PKD 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i          targowiskami,
  • 1.24. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,
  • 1.25. PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
  • 1.26. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  • 1.27. PKD 56.10 B – Ruchome placówki gastronomiczne,
  • 1.28. PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  • 1.29. PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  • 1.30. PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 1.31. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
  • 1.32. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
  • 1.33. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  • 1.34. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  • 1.35. PKD 59.20.Z- Działalność w zakresie nagrań dzwiękowych i muzycznych,
  • 1.36. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk         przyrodniczych i technicznych,
  • 1.37. PKD 79.11.A- Działalność agentów turystycznych,
  • 1.38. PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,
  • 1.39. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
  • 1.40. PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • 1.41. PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej,
  • 1.42. PKD 82.30.Z - Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 1.43. PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,         gdzie indziej nie skalsyfikowana,
  • 1.44. PKD 85.51.Z- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 1.45. PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 1.46. PKD 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
  • 1.47. PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób         niepełnosprawnych,
  • 1.48. PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  • 1.49. PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  • 1.50. PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  • 1.51. PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
  • 1.52. PKD 93.11.Z -Działalność obiektów sportowych,
  • 1.53. PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
  • 1.54. PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • 1.55. PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
  • 1.56. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  • 1.57. PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
  • 1.58. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

ROZDZIAŁ. VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

 • § 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 • § 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 • § 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 • § 54

W razie rozwiązania OSP Walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrów.

 • § 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP.. Natomiast, sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą; do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Odsłony: 21596