Drukuj
Administrator
Odsłony: 15718

StatutOSP

Załącznik  nr  1 do uchwały nr  4/2016

Plik w formacie doc do pobrania: kliknij tutaj

STATUT

OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W   NOWEJ WSI GŁUBCZYCKIEJ

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA  GÓLNE

 

Stowarzyszenia nosi nazwę. OCHOTNICZA STRAŻ  POŻARNA w  Nowej Wsi Głubczyckiej  zwana  dalej OSP.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie:

Siedzibą OSP jest  Remiza Strażacka w Nowej Wsi Głubczyckiej   nr  54a.

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.                                                 

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Zadania i cele wymienione w § 9  Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez::

 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
 2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturą fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego Statutu.
 9. Organizację działań w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności aktywizacji ludności oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 10. W organizowanych działaniach i zespołach oświatowo kulturalnych oraz działalności sekcji sportowych mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie będące członkami OSP na zasadach i warunkach określonych przez regulaminy przyjęte przez Zarząd OSP,

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE  ICH  PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Członkami OSP mogą być osoby .fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych. i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.. 104 z późniejszymi zmianami).

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielę się na:

 1. Członków czynnych,
 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 3. Wspierających,
 4. Honorowych.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w  wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
 4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

Członkiem wspierającym może być osoba  fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP,
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 3. Uczestniczyć w organizowanej przez OSP działalności kulturalnej i oświatowej oraz działalności propagującej kulturę  fizyczną,
 4. Brać udział w pracach sekcji sportowych i uczestniczyć w imprezach organizowanych w celu propagowaniu  działalności kulturalnej, oświatowej oraz propagującej kulturę fizyczną ( np. zawodów sportowych, festynów, koncertów)
 5. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 1. Wybierać i być wybierani do władz OSP,
 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
 4. Korzystania z urządzeń l sprzętu będącego własnością OSP,
 5. Używać munduru i odznak.

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
 3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 4. Dbać o mienie OSP,
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

Zarząd OSP spośród  członków czynnych tworzy  jednostkę operacyjno-techniczną.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający l rok,
 4. Likwidacji OSP,
 5. Śmierci,
 6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od  uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 .niniejszego Statutu.

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP zatwierdzonej przez Walne zebranie.

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzane jej przedmioty i umundurowania będące  dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

Władzami OSP są:

 1. Walne zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna.
 1. A. WALNE ZEBRANIE

 

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 - 9 członków Zarządu, trzech członków Komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o  pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. Rozpatrywanie ł zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji rewizyjnej,
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i /zdobyciu środków trwałych,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  zwoływane  jest raz  na 5  lat,  a sprawozdawcze  raz na  rok.

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad  co njmniej na 7 dni  przed  terminem zebrania.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd OSP:

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
 4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

Do ważności uchwał Walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały Walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w Statucie.

Wybory do władz OSP od bywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 1. B. ZARZĄD

 

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Naczelnika straży, dwóch Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę Naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje Wiceprezesa. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

Do  zadań Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP,
 2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego zebrania,
 3. Zwoływanie walnego zebrania,
 4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie Statutu,
 5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
 6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu zebraniu,
 8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 11. Organizowanie i przyjmowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu, a nie przypisanych kompetencjom Walnego zebrania.
 15. Powoływanie do życia i przyjmowanie regulaminów działania zespołów prowadzących działalność kulturalno oświatową i sekcji sportowych,

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są  zwoływane przez Prezesa. Na  posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji rewizyjnej OSP.

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. Uchwały Zarządu są  podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu..

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do Naczelnika straży należy:

 1. Wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
 2. Organizowanie l prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie Ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 7. Opracowywanie opinii l wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki..

Za  wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik Straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę ustną,
 2. Pochwałę w rozkazie Naczelnika Straży,
 3. Wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP Naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. Upomnienie ustne,
 2. Nagana w rozkazie Naczelnika Straży,
 3. Wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP.

                 

 1. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 3. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi..

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

Członkowie  komisji   rewizyjnej  mogą  brać  udział  w  posiedzeniach  Zarządu   z  głosem  doradczym.

Komisja  rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  OSP

 

Majątek   i   fundusze  OSP  powstają  z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Dotacji, darowizn,   spadków   i  zapisów,
 3. Dochodów z majątku   i   imprez,
 4. Ofiarności publicznej,
 5. Wpływów z  działalności  gospodarczej.
 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
 2. OSP może prowadzić działalność w zakresie:
  • 1.1. PKD 10.71.Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
  • 1.2. PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
  • 1.3. PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
  • 1.4. PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  • 1.5. PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  • 1.6. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej         niesklasyfikowane,
  • 1.7. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 1.8. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • 1.9. PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  • 1.10. PKD 43.31.Z – Tynkowanie,
  • 1.11. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
  • 1.12. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
  • 1.13. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
  • 1.14. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  • 1.15. PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
  • 1.16. PKD 43.99.Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 1.17. PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą       żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  • 1.18. PKD 47.19.Z -pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach,
  • 1.19. PKD 47.62.Z- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych., prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 1.20. PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 1.21. PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 1.22. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach,
  • 1.23. PKD 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i          targowiskami,
  • 1.24. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,
  • 1.25. PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
  • 1.26. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  • 1.27. PKD 56.10 B – Ruchome placówki gastronomiczne,
  • 1.28. PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  • 1.29. PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  • 1.30. PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 1.31. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
  • 1.32. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
  • 1.33. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  • 1.34. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  • 1.35. PKD 59.20.Z- Działalność w zakresie nagrań dzwiękowych i muzycznych,
  • 1.36. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk         przyrodniczych i technicznych,
  • 1.37. PKD 79.11.A- Działalność agentów turystycznych,
  • 1.38. PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,
  • 1.39. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
  • 1.40. PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • 1.41. PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej,
  • 1.42. PKD 82.30.Z - Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 1.43. PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,         gdzie indziej nie skalsyfikowana,
  • 1.44. PKD 85.51.Z- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 1.45. PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 1.46. PKD 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
  • 1.47. PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób         niepełnosprawnych,
  • 1.48. PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  • 1.49. PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  • 1.50. PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  • 1.51. PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
  • 1.52. PKD 93.11.Z -Działalność obiektów sportowych,
  • 1.53. PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
  • 1.54. PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • 1.55. PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
  • 1.56. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  • 1.57. PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
  • 1.58. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

ROZDZIAŁ. VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

W razie rozwiązania OSP Walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrów.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP.. Natomiast, sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą; do dyspozycji samorządu terytorialnego.