PlanOdnowyNowejWsi

Wojciech Goniowski  
in Menu głowne

                                                  Załącznik Nr 1 do
                                                                  Uchwały Nr XLVIII/465/10

                                                                      z dnia 27 października 2010r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA

NA LATA 2010-2017

 

PRZYGOTOWAŁA:

GRUPA ODNOWY WSI

 NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA

 

  

Nowa Wieś Głubczycka 2010

 

CEL OPRACOWANIA

 

Plan Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Głubczycka powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, przy współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy , Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Parafialna. Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi Nowa Wieś Głubczycka.

Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Głubczycka jest zgodna z wymogami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

i zawiera: charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję miejscowości, planowane kierunki rozwoju wsi na lata 2010-2017 wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć, opis najważniejszych przedsięwzięć z harmonogramem ich realizacji
i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata 2018-2020.

Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach powyższego działania PROW 2007-2013, a ponadto plan będzie stanowić wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości. Dokument dotyczy najbliższych 7 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia zmierzające do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców wsi, w tym. działania o charakterze: inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy rekreacyjno-wypoczynkowym.

Plan Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Głubczycka ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia w Nowej Wsi Głubczyckiej. W dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłużą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji, a także zintegrują jej mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta bowiem z przekonania, że tylko odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna – czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i z wykształconymi mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, że mogą być dopisywane nowe zadania,
a także może zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do funduszy UE lub pozyskania innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych.

Plan Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Głubczycka jest spójny z następującymi dokumentami:

1)      Strategią Rozwoju Gminy Głubczyce,

2)      Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015,

3)      Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 1. I.                  CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA

 

 

Historia

           Pierwsza wzmianka o tej wsi ukazała się w 1352r. ( Nowa Wes ). Nazwy takie nadawano osadom zakładanym w pobliżu starszego osiedla.  W wymienionym roku, 23 listopada, zamożny głubczycki mieszczanin Heinko zapisał siostrze przełożonej konwentu beginek w Głubczycach wolny i wieczny czynsz roczny w wysokości 1 ciężkiej marki z młyna w Nowej Wsi Głubczyckiej oraz czynsz z 8 łanów łąki należącej dawniej do Ullricha, również w Nowej Wsi, ściągany na św. Marcina.
               Przez wieki Nowa Wieś wraz z Bogdanowicami należała do jednego właściciela majątkowego. W 1723r. majątek Nowa Wieś obejmował około 200 ha gruntów. We wsi pracowały dwa młyny, Klekoczący i Chrzestny ( był darem chrzestnego ). W 1772r. gmina nabyła część gruntów majątkowych od ówczesnego właściciela, starosty powiatowego Jana von Eicke, a w 1811r. kupiła od Antona Forni z Głubczyc Owczy Las położony na południe od miejscowości. Na łące położonej w pobliżu gruntów Bogdanowic dawniej panowie von Schneckenhaus z Bogdanowic hodowali winniczki.


W 1865r. został zbudowany wiatrak holenderski, który spłonął w 1875r. i nie został odbudowany.

W latach 1864 – 1868 użytkowano znajdujący się na wschód od wsi w polu kamieniołom, lecz ponieważ kamień był niskiej wartości, zaprzestano wydobycia. W 1888r. we wsi powstała agencja pocztowa. W tym samym roku dokonano komasacji gruntów. W 1893r. wieś otrzymała bitą drogę i chodniki z bruku. W 1902r. otrzymała połączenie telefoniczne. W 1899r. utworzono ochotniczą straż pożarną. W 1797 r. powstała szkoła. W 1817r. zbudowano jej większy budynek. W 1873r. powstała oddzielna szkoła dla dzieci ewangelickich, a w 1883r. nowa, dla dzieci katolickich.
18 marca 1945r. zakończyła się ewakuacja mieszkańców w stronę Czech. 22 marca wieś zajęli żołnierze radzieccy.  W czasie działań wojennych spłonęły niektóre domy mieszkalne i gospodarcze, w tym 3 stodoły. 20 maja pierwsi z ewakuowanych wrócili. W czerwcu 1945r. przybyli pierwsi polscy osadnicy. 26 VII 1946r. miejscowych Niemców wysiedlono do powiatu Hameln.

 

 

 

 

Położenie, powierzchnia, mieszkańcy

Nowa Wieś Głubczycka położona jest na Płaskowyżu Głubczyckim, w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim, w południowo wschodniej części gminy Głubczyce. Miejscowość położona jest na uboczu, z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych, zajmuje 617 ha, co stanowi 2,1% powierzchni gminy. Obecnie wieś zamieszkuje 232 mieszkańców – głównie rolnicy i emeryci. Przez wieś przepływa rzeka Złotnik.

 

 

 

Środowisko przyrodnicze

Jest to region z typową wiejską strukturą, charakteryzujący się urodzajnymi glebami oraz korzystnym klimatem. Warunki glebowo-klimatyczne oraz położenie wsi decydują o dominującym profilu rolniczym. Występują tu naturalne zbiorowiska leśne takie jak : łęgi jesionowo – olszowe, podgórskie łęgi jesionowe. Na obszarze spotkać można wiele chronionych i rzadkich roślin takich, jak : wawrzynek wilcze łyko, dziewięćsił bezłodygowy, rokitnik pospolity, marzanka wonna, kalina koralowa, konwalia majowa, buławnik mieczolistny, żywokost, kokoryczka, zawilec gajowy, macierzanka, dziurawiec. Rejony te są także ostoją dla chronionych zwierząt : padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, jaszczurki oraz : dziki, lisy, łasice, sarny, jelenie, borsuki, kuropatwy, bażanty.

Gospodarka

Większość mieszkańców utrzymuje się z działalności rolniczej. We wsi zlokalizowany jest jeden sklep spożywczo-przemysłowy oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.

 

Zabytki

We wsi znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków: kościół, mur, dzwonnica przy kościele, młyn wodny, remiza strażacka.

Oświata

Na terenie wsi nie ma przedszkola i szkoły a dzieci pobierające naukę dowożone są do okolicznych miejscowości: Bogdanowic i Głubczyc.

 

Działalność kulturalna i sportowa

We wsi znajduje się boisko do piłki nożnej, na którym regularnie odbywają się mecze a także zawody sportowe, okolicznościowe imprezy (np. festyny, dożynki), zawody strażackie. W centrum wsi znajduje się Remiza Strażacka, plac spotkań i Świetlica Wiejska z siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich. We wsi działają organizacje pozarządowe: Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Parafialna.

 

 

 1. II.                                                   INWENTARYZACJA  ZASOBÓW  SŁUŻĄCYCH  ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa Nowa Wieś Głubczycka, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz jego odnowy. Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale także jego braki, które w przyszłości powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 

Rodzaj zasobu

 

Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wieś

Środowisko przyrodnicze

 

Walory krajobrazu, rzeźba terenu

Teren jest zróżnicowany, pagórkowaty

Walory klimatu

Korzystny dla rolnictwa, specyficzny ze względu na Bramę Morawską.

Walory szaty roślinnej, świat zwierzęcy

Na obszarze miejscowości spotkać można wiele chronionych i rzadkich roślin takich, jak : wawrzynek wilcze łyko, dziewięćsił bezłodygowy, rokitnik pospolity, marzanka wonna, kalina koralowa, konwalia majowa, buławnik mieczolistny, żywokost, kokoryczka, zawilec gajowy, macierzanka, dziurawiec.

Las mieszany z przewagą:  brzoza, klon, olcha, świerk oraz łęgi jesionowo – olszowe, podgórskie łęgi jesionowe

Zwierzęta: padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, jaszczurki oraz : dziki lisy, łasice, sarny, jelenie, borsuki, kuropatwy, bażanty.

Wody podziemne
i powierzchniowe

Cztery  stawy

Gleby, kopaliny, budowa geologiczna

Dużą część sołectwa zajmują użytki rolne, przeważają gleby wysokiej klasy bonitacyjnej.

Środowisko kulturowe

 

Walory przestrzeni wiejskiej publicznej

Boisko do piłki nożnej wraz z szatnią, w której mieści się siłownia.

Walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

Przeważa zabudowa typowo wiejska złożona z budynków mieszkalnych
i gospodarczych, przeważnie z okresu międzywojennego.

Zabytki i pamiątki historyczne

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej, mur, dzwonnica przy kościele, młyn wodny, Remiza Strażacka

Święta, odpusty

Odpust – pierwsza niedziela sierpnia, Boże Ciało, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dożynki

Tradycje, obrzędy, gwara

 „Lany poniedziałek”, kolędowanie, „sypanie owsa” z życzeniami na Nowy Rok, Andrzejki, Sylwester, Spotkanie Opłatkowe, obchody: Dnia Kobiet,  Dzień Matki, Dzień Dziecka

Zespoły artystyczne, twórcy

BRAK

Obiekty i tereny

 

Działki pod zabudowę mieszkaniową, pod usługi i przemysł

Są, obecnie jest opracowywane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głubczyce.

Pustostany mieszkaniowe, poprzemysłowe

BRAK

Tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie

Młyn wodny

Infrastruktura społeczna

 

Place publicznych spotkań i festynów

Plac spotkań obok Świetlicy Wiejskiej, boisko sportowe

Sale spotkań, świetlice, kluby

Świetlica Wiejska, Remiza Strażacka.

Miejsca uprawiania sportu

Boisko trawiaste, siłownia.

Miejsca rekreacji

Boisko, stawy, plac zabaw, plac spotkań

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

BRAK

Szkoły, przedszkola, biblioteki

BRAK

Placówki służby zdrowia

BRAK

Miejsce szczególnie ważne dla mieszkańców miejscowości

Świetlica Wiejska

Infrastruktura techniczna

 

Wodociągi, kanalizacja

We wsi jest wodociąg,

Drogi

Drogi powiatowe oraz drogi gminne.

Chodniki, parkingi, przystanki

We wsi nie ma chodników ani parkingów, we wsi znajduje się jeden przystanek autobusowy

Sieć telefoniczna, dostępność do internetu

Sieć telefoniczna – różni operatorzy, internet z sieci telefonicznej

Telefonia komórkowa

Zasięg do wszystkich sieci.

Gospodarka
i rolnictwo

 

Podmioty gospodarcze
i ilość miejsc pracy

Jeden  sklep spożywczy – 3 miejsce pracy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – 3 miejsca pracy

Gastronomia, miejsca noclegowe

Usługi cateringowe świadczone przez Koło Gospodyń

Gospodarstwa rolne

ok. 10

Uprawy, hodowle

Pszenica, rzepak, burak cukrowy, kukurydza. Hodowla krów i trzody chlewnej.

Możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne

Słoma, rzepak.

Środki finansowe
i pozyskiwanie funduszy

 

Środki udostępniane przez gminę

Gmina Głubczyce przeznaczała na wydatki sołectw kwotę zależną od liczby mieszkańców tzw. „fundusz sołecki”

 

 

Środki wypracowywane

Prace społeczne, sponsorzy

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)

 

Autorytety i znane postacie

BRAK

Przedsiębiorcy
i sponsorzy

Podmioty gospodarcze z terenu województwa.

Osoby z dostępem do internetu

Ok. 20 gospodarstw domowych ma dostęp do internetu.

Pracownicy nauki

BRAK

Studenci

ok. 5 osób

Związki i stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Parafialna.

Kontakty zewnętrzne, np. z mediami

Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Rzecz Powiatowa

Współpraca zagraniczna
i krajowa

OSP Nowa Wieś Głubczycka współpracuje z jednostkami OSP ze strony czeskiej: Bykov i Larysov.

Informacje dostępne o wsi

 

Książki, przewodniki

Broszury dot. środowiska, klimatu, dziedzictwa kulturowego.

 

 

 1. III.           OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI

 

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub samorządowym, również w przypadku wsi Nowa Wieś Głubczycka, zdecydowano posłużyć się bardzo wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4 kategorie czynników strategicznych).

W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została podzielona cała posiadana wiedza nt. możliwości rozwojowych sołectwa Nowa Wieś Głubczycka:

-        S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego sołectwa,

-        W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego sołectwa,

-        O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa szansę korzystnej zmiany,

-        T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą środowiska zewnętrznego.

Praca nad analizą SWOT dla wsi Nowa Wieś Głubczycka w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzedzona była przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do sporządzania Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech wsi umożliwiających podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale także na temat barier, słabych stron i zagrożeń, które mogą spowodować zahamowanie rozwoju wsi.

 

Analiza SWOT – podsumowanie możliwości rozwojowych   sołectwa
Nowa Wieś Głubczycka

 

MOCNE strony

 • obecność rozwijających się organizacji pozarządowych – formalnych
  i nieformalnych,
 • gleby wysokiej klasy bonitacyjnej, czyste środowisko naturalne,
 • wodociąg,
 • piękna okolica
 • Świetlica Wiejska oraz Remiza Strażacka,
 • obecność atrakcyjnych terenów do zagospodarowania,
 • wiele zabytków

Słabe strony

 • brak estetycznych, wielofunkcyjnych placów zabaw
 • starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieży do miasta,
 • odległość do placówek oświaty (szkoły podstawowe i średnie)
 • mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino, teatr, muzeum),
 • zły stan dróg, brak chodników i parkingów,
 • występowanie dzikich wysypisk śmieci.

 

Szanse

 • możliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych – krajowych i zagranicznych,
 • wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów wiejskich,
 • budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego na boisku i terenach przyległych

Zagrożenia

 • niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają środki UE,
 • postępująca indywidualizacja życia społecznego ,
 • starzenie się społeczeństwa,
 • mały przyrost naturalny,
 • migracja młodzieży związana z edukacją i poszukiwaniem pracy,

 

 1. IV.           OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

Nowa Wieś Głubczycka  - Wizja naszej miejscowości:

„Wieś przyjazna  mieszkańcom oraz gościom”

 

Mieszkańcy postanowili wytyczyć następujące kierunki rozwoju wsi Nowa Wieś Głubczycka na lata 2010-2017, biorąc pod uwagę ustaloną wizję miejscowości:

-        poprawa jakości życia mieszkańców,

-        poprawa estetyki miejscowości,

-        korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu realizacji założonych przedsięwzięć,

-        stworzenie możliwości rozwoju dla mieszkańców przez ofertę szkoleniową czy kulturalno-oświatową,

-        integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów,

-        promocja miejscowości – w Internecie, w mediach.

 

 

 

           PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI  NA LATA 2010-2017

 

W tabeli poniżej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w Nowa Wieś Głubczycka na lata 2010-2017 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi źródłami finansowania:

L.p.

Nazwa zadania

Cel/

przeznaczenie

Harmonogram realizacji

Szacunkowa kwota końcowa

Źródła finansowania

 1. 1.  

Zagospodarowanie boiska i terenu przyległego na centrum rekreacyjno - sportowe

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców/ wykorzystanie do celów rekreacyjno - sportowych

2010-2012

744 000,00

Środki własne, środki unijne, budżet gminy.

 1. 2.  

Powstanie przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków

Ochrona środowiska

2010-2012

600 000,000

Budżet gminy, środki unijne, środki własne.

 1. 3.  

Budowa  placu rekreacyjno-wypoczynkowego

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców/ wykorzystanie do celów rekreacyjno - sportowych

2010-2017

1 500 000,00

Środki własne i budżet gminy.

 1. 4.  

Budowa chodników i remont dróg

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców/ poprawa bezpieczeństwa

2010-2017

350 000,00

Środki unijne, budżet gminy.

 1. 5.  

 

Budowa miejsc parkingowych

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców/ poprawa bezpieczeństwa

2011-2015

25 000,00

Środki unijne, budżet gminy.

 1. 6.  

Wykonanie prac remontowych kościoła – renowacja muru otaczającego kościół

Powstanie przydomowych oczyszczalni ścieków

2011-2014

200 000,00

Środki unijne, środki własne, budżet gminy.

 1. 7.  

Utworzenie sali multimedialnej dostępnej dla wszystkich mieszkańców

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców/podnoszenie wiedzy i kwalifikacji

2012-2015

25 000,00

Źródła zewnętrzne krajowe i zagraniczne

 1. 8.  

Odnowienie kapliczek, krzyży i figur

Ochrona dziedzictwa kulturowego

2011-2015

12 000,00

Budżet gminy, budżet powiatu, środki unijne.

 1. 9.  

Wytyczenie szlaków turystycznych

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / wykorzystanie do celów rekreacyjno - sportowych

2012-2017

30 000,00

Budżet gminy, budżet powiatu, środki unijne.

 1.  

Odbudowa Młynówki i uruchomienie młyna  wodnego w celach edukacyjnych

Ochrona dziedzictwa kulturowego

2012-2017

1 000 000,00

Budżet gminy, budżet powiatu, budżet województwa środki unijne.

 

Przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną na lata 2010-2017

 

L.p.

Nazwa zadania

Cel/

przeznaczenie

Harmonogram realizacji

Szacunkowa kwota końcowa

Źródła finansowania

1.

Spotkanie opłatkowe

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

Druga połowa stycznia         2011-2017

850,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa

2.

Karnawałowe ostatki

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

Luty 2011-2017

700,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa

3.

Dzień Kobiet

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

08 marca             2011-2017

500,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa

4.

Dzień Strażaka

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

01-03.05.      2011-2017

300,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa

5.

Festyn rodzinny (świętowanie Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca)

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

Czerwiec      2011-2017

1200,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa

6.

Odpust – turniej piłkarski

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

Pierwsza niedziela sierpnia 2011-2017

1000,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa

7.

Dożynki

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

Sierpień-wrzesień 2011-2017

1500,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa, sponsorzy

8.

Andrzejki

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

Listopad       2010-2017

600,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa

9.

Spotkanie ze św. Mikołajem

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

Grudzień      2010-2017

1000,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa, sponsorzy

10.

Sylwester

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców / integracja mieszkańców

31.12.2010-2017

2500,00

Środki  własne, praca własna, środki sołectwa

 

 

OPIS  NAJWAŻNIEJSZYCH  PLANOWANYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wszystkie przedsięwzięcia przedstawione w Programie Odnowy Miejscowości na lata 2010 - 2017 są ważne, niemniej ze względu na charakter, zaawansowanie prac nad pozyskaniem środków na ich realizację lub ze względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, dwa z powyżej przedstawionych zadań uznano za priorytetowe:

 1. 1.     Zagospodarowanie boiska i terenu przyległego na centrum rekreacyjno – sportowe  2010-2012.

Zakres inwestycji :

 • Przygotowanie terenu.
 • Budowa kortu tenisowego
 • Zamontowanie krzesełek
 • Zamontowanie łapaczy piłek
 • Regeneracja płyty boiska
 • Budowa boiska do siatkówki
 • Utworzenie stanowisko do gry w tenisa stołowego
 • Ogrodzenie boiska
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
 • Budowa miejsc parkingowych

Koszt inwestycji – ok.  744 000,00  zł.

 

 1. 2.     Powstanie przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków 2010-2012.

Zakres inwestycji :

 • Montaż w każdym gospodarstwie ekologicznej oczyszczalni ścieków

Koszt inwestycji – ok.  600 000,00 zł.

 

 

 1. V.              OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

 

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla miejscowości Nowa Wieś Głubczycka jest Świetlica Wiejska wraz z terenem przyległym, na którym urządzony jest zadbany skwerek z ławeczkami i tablicą upamiętniającą przesiedlenie ludzi (w tym także mieszkańców Nowej Wsi Głubczyckiej) z dawnych kresów wschodnich, a także plac ze sceną przeznaczony na plenerowe spotkania integracyjne dla mieszkańców. Świetlica Wiejska pełni funkcję Domu Spotkań dla mieszkańców i organizacji działających we wsi. Świetlica jest wyposażona w funkcjonalną kuchnie i sprzęt multimedialny, które stwarzają możliwości przeprowadzenia zarówno spotkań integracyjnych, szkoleniowych jak i  edukacyjnych.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2018-2020

Na lata 2018-2020 Grupa Odnowy Wsi Nowa Wieś Głubczycka planuje kontynuowanie działań wytyczonych przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W tym okresie programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

1)      Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania
o wygląd obiektów powstałych w latach 2010-2017,

2)      Nowe pomysły na włączenie mieszkańców Nowa Wieś Głubczycka, w tym: dzieci i młodzieży, w proces odnowy wsi, także poprzez propozycję różnego typu zajęć czy imprez.

3)      Intensyfikacja działań w celu ściślejszej integracji mieszkańców miejscowości – wspólne imprezy, przedsięwzięcia promujące wieś, spotkania integracyjne

4)      Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub zmodernizować zgodnie z planem na lata 2010-2017.

5)      Szeroko zakrojona promocja Nowej Wsi Głubczyckiej i wszystkich organizacji działających we wsi. Głownie poprzez promocję produktów regionu.

6)      Stworzenie loga dla wsi oraz oznaczenie ulic i numeracji posesji.

WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Głubczycka rozpocznie się od zatwierdzenia go uchwałą zebrania wiejskiego, następnie zostanie wprowadzony w życie uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach. Za wdrożenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację postępów odpowiedzialna będzie Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości Nowa Wieś Głubczycka.

 

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji.

Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie odpowiedzialna przed mieszkańcami Nowej Wsi Głubczyckiej za jego systematyczną i trwałą realizację. Rolą Grupy jest jednak nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji Planu, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych mieszkańców.

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje propozycje, które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu zaktualizowany dokument zostanie przekazany Radzie Miejskiej do zatwierdzenia zmian
w Planie Odnowy Miejscowości Nowej Wsi Głubczyckiej.

Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy Odnowy Wsi i sołtysa wsi, jest także dostępny do wglądu u koordynatora Programu Odnowa Wsi w Urzędzie Miejskim w Głubczycach. Aktualny Plan Odnowy Miejscowości zostanie zamieszczony także na stronie internetowej Urzędu Miasta Głubczyce.

 

Odsłony: 12713