>>>Zapytaniecenowedlazamówienia"Znurtemzłotnikapozdrowie"

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

Zapytanie cenowe dla zamówienia "Z nurtem złotnika po zdrowie"

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie Rozbudowy sieci oświetlenia parkowego oraz budowy obiektów małej architektury: dwóch oczek wodnych, dwóch ławek parkowych wraz z wykonaniem utwardzenia terenu w postaci ścieżki w ramach zadania: „Z nurtem złotnika po zdrowie”.

 

 

 

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót .

KRYTRIA WYBORU OFERT:

Cena – 60 %

Gwarancja – 40%

Opis sposobu przyznania punktacji

1.Cena oferty brutto - waga 60 % Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru: najniższa cena ofertowa         

C = najniższa cena ofertowa/ cena oferty badanej x 100 pkt x 60 % cena oferty badanej Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.Okres gwarancji jakości - waga 40 % Okres gwarancji punktowany będzie w/g wzoru: okres gwarancji oferty badanej G = najniższa cena ofertowa/ cena oferty badanej x 100 pkt x 40 % najdłuższy okres gwarancji z ofert Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.

Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Łączna ocena punktowa (P) obliczona zostanie wg wzoru : P = C + G

WARUNK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nie dotyczy

INFORMACJE DODATKOWE

Ocenie podlegać będą tylko oferty złożone w terminie oraz spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. Oferta powinna zawierać: dane oferenta, wartość oferty brutto i netto, wartość podatku VAT, czas realizacji zamówienia, okres gwarancji wyrażony w miesiącach, warunki płatności,. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny .

Dokumentacja jest dostępna dla oferentów w siedzibie Stowarzyszenia : Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej , Nowa Wieś Głubczycka 60, 48-100 Głubczyce. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: zostanie złożona po terminie, treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, podmiot składający ofertę powiązany jest  osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. Do ofert należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy . Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy.

 

TERMIN WYKONANIA ZADANIA 30.08.2021 r.,

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMINA SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.03.2021,

decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej,

Nowa Wieś Głubczycka 60, 48-100 Głubczyce.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej, Nowa Wieś Głubczycka 60, 48-100 Głubczyce.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Adam Buchaniec  – telefon 694545453.

Przed złożeniem oferty należy się zapoznać z terenem prac.

 

Dokumenty do pobrania:

> Projekt

> Obmiar

 

Odsłony: 1435