***Zapytaniecenowe-RemontremizyOSPwNowejWsiGłubczyckiej

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego „Remont remizy OSP w Nowej Wsi Głubczyckiej" 

 

Zakres robót: zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia

- (maksymalny termin do 15.11.2019r),

- warunków płatności - 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury,

- warunków gwarancji - (minimalny okres 36 miesięcy),

- do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy w wersji pełnej. 

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23.09.2019r do godz. 10:00 decyduje data wpływu do siedziby OSP pod adresem Nowa Wieś Głubczycka 54a 48-100 Głubczyce 

Dopuszcza się złożenie oferty: - w formie pisemnej na adres zamawiającego OSP Nowa Wieś Głubczycka 54a, 48-100 Głubczyce 

(adres zamawiającego) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia. 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Buchaniec Adam.

 

Załączniki do pobrania:

-> Przedmiar

-> Oferta

 

 

Odsłony: 1681