ParklinowyszansąnarozwójaktywnościjuniorówiseniorówwNowejWsiGłubczyckiej

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/2019

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej

Nowa Wieś Głubczycka 60

48-100 Głubczyce

NIP: 748-158-44-31

Realizuje operacja pn.

 Park linowy szansą na rozwój aktywności juniorów i seniorów w Nowej Wsi Głubczyckiej

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.).

      Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Budowa małej architektury w miejscu publicznym, Nowa Wieś Głubczycka działka 72/2
 1. Informujemy, że wszelkie użyte w dokumentacji materiały, urządzenia i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta należy traktować wyłącznie jako przykładowe. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń  lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.
 1. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonywali prace tożsame lub podobne, co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie I.
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 60%

Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) – 40%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Proces przyznawania punktacji przeprowadzony zostanie zgodnie z poniższymi kryteriami:

Punktacja dla kryterium nr 1 = najniższa cena brutto /cena brutto  badanej oferty x 60

Punktacja dla kryterium nr 2 = okres gwarancji badanej oferty wyrażony w miesiącach/najdłuższy termin okresu gwarancji z ofert  x 40

Wygrywa oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. W przypadku, jeżeli oferenci uzyskają tę sama liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę brutto. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 36 miesięcy i maksymalny okres 60 miesięcy.

 1. Termin składania ofert: data: 15.05.2019 r., godzina: 15:00
 2. Akceptowalne formy składania ofert:

Osobiście na adres Zamawiającego.

Pocztą lub kurierem – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 1. Sposób sporządzenia oferty: Oferta musi zostać sporządzona na formularzu Wzór oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz ze Specyfikacja zamówienia zawierającą opis parametrów technicznych urządzeń – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez Oferenta.
 2. Warunki wykluczenia:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Termin realizacji zamówienia: 8 lipiec 2019 r.

Odrzuceniu podlegają oferty:

których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

 1. Załączniki:

Przedmiar robót i urządzeń – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie  informacji na stronie internetowej.

 1. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować pod adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel: 694545453.

 

Załączniki do pobrania:

Przedmiar robót i urządzeń – załącznik nr 1

Wzór oferty – załącznik nr 2

Odsłony: 2764