ZAPYTANIEOFERTOWEnr2/2018

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018

                                                                                                                                                                                                                                                  25.07.2018 r.

Data

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej

Nowa Wieś Głubczycka 54A

48-100 Głubczyc

NIP: 7481465844

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zakup 100 szt. krzeseł bankietowych oraz 16 szt. stołów bankietowych o parametrach wskazanych z załączniku nr 1 do zapytania – specyfikacja zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.).

      Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Krzesła bankietowe – 100 szt. (Polskie krzesło bankietowe, model M03S, rama stalowa, kolor ramy i tapicerki do wyboru).
 2. Stoły bankietowe – 16 szt. (Stół bankietowy składany EC-H, wymiar 180x90cm, kolor do wyboru z palety standardowej.).
 3. Dostawa krzeseł i stołów na adres Zamawiającego.

Informujemy, że wszelkie użyte w dokumentacji  materiały, urządzenia i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta należy traktować wyłącznie jako przykładowe. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń  lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.

 1. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonywali prace tożsame lub podobne, co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie I.
 • Kryteria oceny ofert:
 • Cena – 60%
 • Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) – 40%
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Proces przyznawania punktacji przeprowadzony zostanie zgodnie z poniższymi kryteriami:

Punktacja dla kryterium nr 1 = najniższa cena brutto /cena brutto  badanej oferty x 60

Punktacja dla kryterium nr 2 = okres gwarancji badanej oferty wyrażony w miesiącach/najdłuższy termin okresu gwarancji z ofert  x 40

Wygrywa oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. W przypadku, jeżeli oferenci uzyskają tę sama liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę brutto. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 36 miesięcy i maksymalny okres 60 miesięcy.

 1. Termin składania ofert: data: 01.08.2018 r., godzina: 15:00
 2. Akceptowalne formy składania ofert:
 • Osobiście na adres Zamawiającego.
 • Pocztą lub kurierem – decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 • Sposób sporządzenia oferty: Oferta musi zostać sporządzona na formularzu Wzór oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz ze Specyfikacja zamówienia zawierającą opis parametrów technicznych urządzeń – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez Oferenta.
 • Warunki wykluczenia:
 • Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 6. Termin realizacji zamówienia: 30 wrzesień 2018 r.
 7. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 1. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 • Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
 • Załączniki:
 • Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 • Wzór oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie  informacji na stronie internetowej.

 Ochotnicza Straż Pożarna

w Nowej Wsi Głubczyckiej

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja zamówienia - Zapytanie nr 2.2018

Wzór Oferty - Zapytanie nr 2.2018

Odsłony: 2710