NowaWieśzLotuPtaka

ZapytaniecenowedlazamówieniaRozmowyprzypalenisku-nowocześnieiekologicznie”

Administrator  
Odsłony: 1143  

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego realizacje operacji Rozmowy przy palenisku -  nowocześnie i ekologicznie - dostawa i montaż urządzeń zgodnie z zestawieniem sprzętu.

KRYTRIA WYBORU OFERT:

Cena – 60 %

Gwarancja – 40%

Opis sposobu przyznania punktacji

1.Cena oferty brutto - waga 60 % Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru: najniższa cena ofertowa         

C = najniższa cena ofertowa/ cena oferty badanej x 100 pkt x 60 % cena oferty badanej Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.Okres gwarancji jakości - waga 40 % Okres gwarancji punktowany będzie w/g wzoru: okres gwarancji oferty badanej G = najniższa cena ofertowa/ cena oferty badanej x 100 pkt x 40 % najdłuższy okres gwarancji z ofert Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.

Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Łączna ocena punktowa (P) obliczona zostanie wg wzoru : P = C + G

WARUNK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ocenie podlegać będą tylko oferty złożone w terminie oraz spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. Oferta powinna zawierać: dane oferenta, wartość oferty brutto i netto, wartość podatku VAT, czas realizacji zamówienia, okres gwarancji wyrażony w miesiącach, warunki płatności,. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny  (Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej , Nowa Wieś Głubczycka 54a, 48-100 Głubczyce ).

INFORMACJE DODATKOWE

 Oferta zostanie odrzucona jeżeli: zostanie złożona po terminie (termin składania do dnia 16.11.2017 do godziny 15.00 - decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego), treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, nie zostały spełnione warunki określone w zapytaniu ofertowym. Do ofert należy dołączyć zestawienie sprzętu wraz z podstawowymi parametrami oraz ceną za poszczególne urządzenie wraz z kartami katalogowymi  . Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 29.12.2017 r. ,

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMINA SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.11.2017 do godziny 15.00, decyduje data wpływu do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Głubczyckiej

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej Nowa Wieś Głubczycka 54a 48-100 Głubczyce

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Do oferty należy dołączyć zestawienie sprzętu wraz z podstawowymi   parametrami oraz  ceną za poszczególne urządzenie  oraz dołączyć kartę katalogową oferowanego sprzętu .

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Adam Buchaniec – telefon 694545453  .

 

Dokumenty do pobrania:

Oferta Rozmowy przy palenisku

Zapytanie cenowe dla zamówienia Rozmowy przy palenisku

Zestawienie sprzetu rozmowy przy palenisku - nowoczesnie i ekologicznie