ZapytaniecenowedlazamówieniaOdrodzenieświetlicywiejskiejcentrumżyciaNowejWsiGłubczyckiej-przebudowaświetlicywiejskiej

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

Zapytanie cenowe dla zamówienia Odrodzenie świetlicy wiejskiej centrum życia Nowej Wsi Głubczyckiej - przebudowa świetlicy wiejskiej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego Odrodzenie świetlicy wiejskiej centrum życia Nowej Wsi Głubczyckiej - przebudowa świetlicy wiejskiej -  przebudowa kominów, osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej, odnowienie elewacji, zamontowanie daszku nad wejściem, zainstalowanie odgromów, rur spustowych wzmocnienie stropu i docieplenie, zainstalowanie okna w poddaszu , renowacja sufitu, przebudowa ścian , schodów oraz podłóg na parterze i I pietrze , wymiana sanitariatów, przebudowa pomieszczeń, zainstalowanie wyposażenia ruchomego - gaśnicy i tablic informacyjnych .Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

 

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót .

 KRYTRIA WYBORU OFERT:

 Cena – 60 %

Gwarancja – 40%

 

Opis sposobu przyznania punktacji

1.Cena oferty brutto - waga 60 % Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru: najniższa cena ofertowa         

C = najniższa cena ofertowa/ cena oferty badanej x 100 pkt x 60 % cena oferty badanej Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.Okres gwarancji jakości - waga 40 % Okres gwarancji punktowany będzie w/g wzoru: okres gwarancji oferty badanej G = najniższa cena ofertowa/ cena oferty badanej x 100 pkt x 40 % najdłuższy okres gwarancji z ofert Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.

Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Łączna ocena punktowa (P) obliczona zostanie wg wzoru : P = C + G

 WARUNK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 Ocenie podlegać będą tylko oferty złożone w terminie oraz spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. Oferta powinna zawierać: dane oferenta, wartość oferty brutto i netto, wartość podatku VAT, czas realizacji zamówienia, okres gwarancji wyrażony w miesiącach, warunki płatności,. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny oraz/i drogą poczty elektronicznej.

 INFORMACJE DODATKOWE

 Dokumentacja jest dostępna dla oferentów w siedzibie OSP: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej Nowa Wieś Głubczycka 54a 48-100 Głubczyce . Oferta zostanie odrzucona jeżeli: zostanie złożona po terminie, treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, nie zostały spełnione warunki określone w zapytaniu ofertowym. Do ofert należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy . Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.

 TERMIN WYKONANIA ZADANIA

  30.11.2017 r. ,

 MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMINA SKŁADANIA OFERT

 Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15.05.2017, decyduje data wpływu do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Głubczyckiej

 Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej Nowa Wieś Głubczycka 54a 48-100 Głubczyce

 W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

 

Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy

 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Adam Buchaniec – telefon 694545453  .

Email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          

 

Dokumenty do pobrania:

Oferta Nowa Wieś

Zapytanie cenowe dla zamówienia Odrodzenie Świetlicy wiejskiej centrum życia Nowej Wsi Głubczyckiej

Przedmiar robót nowa wieś cz I

Przedmiar robót nowa wieś cz II

Odsłony: 3789